Preventie Lichthinder vzw

Platform Lichthinder

Tesamen met de Werkgroep Lichthinder van de Vereniging voor Sterrenkunde vzw en de Bond Beter Leefmilieu vormt Preventie Lichthinder vzw het "Platform Lichthinder".

Tesamen met de Bond Beter Leefmilieu (BBL) ijvert de Werkgroep Lichthinder reeds enkele jaren voor een doelmatige aanpak van lichtverontreiniging en lichthinder. Dit gebeurt voornamelijk door sensibilisatie, maar ook door het formuleren van oplossingen voor bestaande problemen, en dit onder de vorm van bijvoorbeeld nieuwe armaturen, betere plaatsing, ... .

Deze samenwerking tussen de Werkgroep Lichthinder en de BBL werd geformaliseerd door oprichting van het "Platform Lichthinder". Hierdoor kunnen deze partijen met één stem naar de buitenwereld toe handelen. Uitbreidingen met andere organisaties die eveneens rond lichthinder werken is in de toekomst natuurlijk een mogelijkheid.

Hieronder worden de andere partners van Platform Lichthinder kort voorgesteld.

Vereniging voor Sterrenkunde vzw (Werkgroep Lichthinder)

De Vereniging voor Sterrenkunde vzw (VVS) werd opgericht in 1944 ten behoeve van de sterrenkundige amateur- en beroepswereld in Vlaanderen. De vereniging heeft tot doel "de bestudering, aanmoediging en verspreiding van de sterrenkunde alsmede daaraan verwante wetenschappen".

De Werkgroep Lichthinder is één van de werkgroepen van de VVS, elk toegespitst op een specifiek aspect van sterrenkunde. De Werkgroep Lichthinder startte in 1993 en is nu een "affiliated association" van de International Darksky Association Europe.

De Werkgroep Lichthinder tracht de toename van lichthinder en lichtvervuiling in Vlaanderen (maar ook daarbuiten) te stoppen en terug te dringen. Dit doen we door sensibilisatie van bevolking, bedrijven en overheden. De belangrijkste actie hiertoe is de jaarlijkse "Nacht van de Duisternis".

Tegelijkertijd proberen ze het beleid van regionale en lokale overheden inzake lichthinder bij te sturen.

Daarenboven biedt de Werkgroep Lichthinder aan de eigen leden van de VVS ook haar diensten aan om betere technologiën te ontwerpen en verlichtingsprojecten te verbeteren. Voor andere doelgroepen (bedrijven, overheden) staat Preventie Lichthinder vzw paraat.

De Werkgroep Lichthinder erkent dat verlichting nodig is, maar is ervan overtuigd dat lichthinder kan vermeden worden door gebruik van kwaliteitsvolle en goed gebruikte verlichting, dit wil zeggen verlichten waar, wanneer, en hoeveel nodig is.

Bond Beter Leefmilieu vzw

Bond Beter Leefmilieu (BBL) is de federatie van 150 natuurverenigingen en milieuorganisaties in Vlaanderen. BBL overkoepelt grote nationale verenigingen (o.a. Greenpeace, WWF Vlaanderen, Natuurpunt Vlaanderen vzw), regionale organisaties en tientallen lokale natuur- en milieuverenigingen. Bond Beter Leefmilieu is reeds 35 jaar actief rond de bescherming van natuur en landschap, streeft naar een duurzame ontwikkeling van onze woonkernen, komt op voor het behoud van ons stedenschoon en verzet zich tegen de aantasting van het leefmilieu. BBL ondersteunt de milieubeweging en bewonersgroepen met raad en daad, voert projecten en publieksgerichte campagnes uit en zet juridische- en persacties op. Via zijn beleidswerking adviseert BBL het beleid van de Vlaamse, federale en Europese overheden.

Sinds 1995 organiseert BBL samen met de Vereniging Voor Sterrenkunde (VVS) de jaarlijkse sensibilisatieactie ‘Nacht van de Duisternis’. Om lichthinder meer structureel aan te pakken organiseerden BBL en VVS in 2004 en 2005 de campagne ‘Lokale besturen verlichten zonder hinder’, een project met steun van de Vlaamse Overheid. Lokale besturen werden aangespoord om de doelstellingen van het ‘Charter Lichthinder’ te ondertekenen. Op deze manier engageren zij zich om stappen te zetten tegen lichthinder. In ruil voor het engagement van de stad of gemeente boden BBL en VVS informatie en begeleiding aan.

Powered by Dreamhost - webmaster